Naše riešenia - Vaša spokojnosť

O nás

Kto sme

Sme mladá dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť. Svojou činnosťou nadväzujeme na aktivity sesterskej spoločnosti EMCG, spol. s r. o. Naši poradcovia majú dlhoročné skúsenosti v oblasti ekonomického, manažérskeho a marketingového poradenstva, vzdelávania a projektovej činnosti v rôznych odvetviach.

Naším poslaním je nachádzať ekonomické riešenia a navrhovať manažérske prístupy, ktoré majú komplexný charakter a prispejú k dlhodobo udržateľnému úspechu našich klientov. Projekty, ktoré realizujeme majú tiež environmentálny rozmer a podporujú spoločenské požiadavky v oblasti životného prostredia.

Vo vzťahu ku klientom postupujeme podľa nasledujúcich zásad:

 • individuálny prístup poradcov k riešeniu konkrétnych potrieb a problémov jednotlivých klientov
 • uplatňovanie postupov a metód „šitých na mieru“
 • adekvátne analýzy existujúceho stavu a podmienok za účelom riešenia daného problému,
 • navrhovanie originálnych a účelných opatrení na zlepšenie existujúceho stavu
 • pravidelná komunikácia s každým zákazníkom, ktorá smeruje k posilneniu spolupráce medzi ním a poradcom
 • vysoká flexibilita ponuky služieb, často nad rámec dohody s klientom
 • dôkladná znalosť potrieb a problémov klientov

Náš prístup

Prístup spoločnosti ku klientom a partnerom je vysoko profesionálny a je založený na nasledujúcich princípoch:

 1. Profesionálna integrita – spája v sebe profesionálne správanie našich poradcov a ich profesijnú etiku.
 2. Profesionálna spôsobilosť – vzťahuje na dosiahnutý stupeň a odbor vysokoškolského vzdelania poradcu a jeho ďalšie vzdelávanie, dĺžku a druh praxe v poradenstve, publikačnú a inú odbornú činnosť poradcu. Naši poradcovia tiež prednášajú na renomovanej univerzite ekonomického zamerania a majú bohatú a intenzívnu publikačnú a výskumnú činnosť. Svoje poznatky a skúsenosti prezentujú na domácich aj zahraničných odborných konferenciách. Spoločnosť okrem toho spolupracuje s významnými odborníkmi z relevantných oblastí.
 3. Kvalita – veľký dôraz kladieme na poskytovanie služieb špičkovej kvality, založenej na širokej poznatkovej báze a profesionálnych poradenských zručnostiach.
 4. Vzájomná dôvera – vytvára základ pre vzájomné vzťahy medzi našimi poradcami a klientmi.
 5. Koncepcia projektu – odborná spôsobilosť poradcu nie je jediným a postačujúcim kritériom pre jeho výber. Naši poradcovia preto musia preukázať svoje kompetencie aj vlastným prístupom k projektu (problému, úlohe) klienta, ktorý majú riešiť.
 6. Schopnosť plniť záväzky – každý náš poradca musí byť schopný dodať to, k čomu sa zaviazal, vrátane dozoru a kontroly v poradenskom procese.
 7. Schopnosť mobilizovať ďalšie zdroje – ochota a schopnosť poradcov ísť za rámec pôvodne dohodnutého rozsahu zadania, pokiaľ sa táto nevyhnutnosť v priebehu prác objaví.
 8. Komunikácia – individuálny prístup poradcov založený na dialógu s klientmi a partnermi.

Naše hodnoty

Naše hodnoty sa zakladajú na štyroch „E“:

  1. Etika, profesijná zodpovednosť a poradenská kultúra – uvedomujeme si, že poradca je voči klientovi vždy v postavení dôvery. Znamená to, že klient verí, že poradca bude rešpektovať určité normy správania sa. Konkrétny prístup poradcu ku klientovi preto závisí predovšetkým od organizačnej a profesionálnej kultúry poradcu, resp. poradenskej firmy. V našej činnosti preto kladieme veľký dôraz na tieto atribúty. Úlohou poradcu je, okrem iného, zosúladiť rozličné, často protichodné hodnoty. Vo svojich rozhodnutiach a odporúčaniach musí zvažovať predovšetkým záujmy a požiadavky klienta.
  2. Environment – je zrejmé, že environmentálne výzvy zmenili pravidlá hry v každej brandži. Našou úlohou preto je poskytovať klientom také riešenia, ktoré im umožnia uskutočňovať ich podnikateľské aktivity s cieľom ekologickej efektívnosti a environmentálny trend hodnotiť predovšetkým ako konkurenčný trend a podnikateľskú príležitosť.
  3. Ekonomika – svojou činnosťou a službami prispievame k hlavným podnikovým cieľom našich klientov: dlhodobej ziskovosti a konkurenčnej schopnosti v záujme dlhodobého ekonomického úspechu.
  4. Edukácia – v našej spoločnosti ide o širšie chápaný proces neustálej výchovy a vzdelávania poradcov, ktorého cieľom je nielen osvojenie si vedomostí a získanie zručností, ale tiež vytváranie hodnotových, postojových a vôľových štruktúr osobností a dosiahnutie zmeny v správaní a konaní. Všetci naši poradcovia majú dosiahnutý najvyšší – 3. stupeň vysokoškolského ekonomického vzdelania rôzneho zamerania a vysokoškolského technického vzdelania, ktoré si neustále dopĺňajú.