Naše riešenia - Vaša spokojnosť
komplexne-riesenia

Komplexné riešenia

Marketing územia

Ponúka metódy a nástroje na zabezpečenie rozvoja územia v akomkoľvek význame (ulica, obec, mesto, región, štát; miesto na podnikanie, bývanie …) a dosiahnutie jeho prosperity. Identifikuje produkt a perspektívy rozvoja príslušnej lokality. Zhodnocuje zdroje územia a jeho celkový potenciál, čím prispieva k ich optimálnemu využitiu.

V oblasti marketingu územia ponúkame služby:

 • analýzu prostredia a subjektov v území (zákazníkov, podnikateľov, konkurencie/konkurenčných území)
 • analýzu a vyhodnotenie potenciálu územia
 • strategický audit územia
 • strategické marketingové plánovanie v území
 • tvorbu marketingovej stratégie územia a marketingových programov územia (najmä v oblasti tvorby produktov, komunikácie, ľudských zdrojov a partnerstiev)
 • tvorbu rozvojových stratégií a programov v území (PHSR)
 • manažment imidžu územia
 • manažment značky územia

Destinačný manažment a marketing

Jednou z nových disciplín súvisiacich s rozvojom cestovného ruchu v regióne je manažment a marketing destinácie cestovného ruchu. Destinačný marketingový manažment v sebe integruje súbor techník, nástrojov a opatrení, používaných pri koordinovanom plánovaní, organizácii, komunikácii, rozhodujúcich pre proces a reguláciu cestovného ruchu v destinácii za účelom dosiahnutia jeho udržateľného rozvoja a zachovania konkurencieschopnosti na trhu.

V oblasti destinačného manažmentu a marketingu ponúkame služby:

 • analýza prostredia, analýza spotrebiteľských trhov, identifikácia trhových segmentov, analýza nákupného rozhodovania návštevníkov/turistov, analýza konkurencie a prístupu miestneho obyvateľstva k cestovnému ruchu
 • tvorbu vízie a cieľov rozvoja destinácii cestovného ruchu
 • tvorbu stratégií (udržateľných) rozvoja destinácie
 • tvorbu operatívnych marketingových plánov a programov (v oblasti produktového mixu, cien, distribúcie/dostupnosti, komunikácie, spolupráce, ľudských zdrojov…) rozvoja destinácie
 • nastavenie kontrolných mechanizmov
 • strategický rozvoj značky destinácie
 • rozvoj imidžu destinácie

Environmentálny marketing

Environmentálny marketing predstavuje také marketingové aktivity, ktoré zohľadňujú environmentálne hľadiská a tie sa stávajú súčasťou podnikateľského správania  firiem a podnikateľskou príležitosťou.

Naša ponuka zahŕňa tri úrovne environmentálneho marketingu, a to environmentálny marketing na úrovni

 • jednotlivcov a domácností
 • firiem
 • spoločnosti (štátu)

V oblasti environmentálneho marketingu ponúkame služby na všetkých troch úrovniach a v nasledujúcich oblastiach:

 • environmentálne postoje, uvedomenie a správanie spotrebiteľov
 • environmentálna marketingová stratégia a odvetvový prístup
 • environmentálny marketingový audit
 • environmentálny produkt, jeho obal a značka
 • environmentálne orientovaná cena
 • environmentálne orientovaná distribúcia
 • environmentálne orientovaná marketingová komunikácia

Interný marketing a manažment

Interný marketing má za úlohu prijímať, zaúčať a motivovať schopných zamestnancov, ktorí chcú dobre slúžiť zákazníkom. Úspešné podniky si uvedomujú, že predpokladom pre dosiahnutie a zabezpečenie spokojnosti zákazníka je spokojný, vzdelaný a motivovaný zamestnanec. Marketingové aktivity vnútri podniku sú rovnako dôležité, dokonca dôležitejšie ako externý  marketing.  Zo zamestnanca sa tak stáva interný zákazník a pred firmou nová výzva – starať sa oňho, prípadne lepšie sa starať než doposiaľ. Firmy, ktoré aplikujú interný marketing si uvedomujú, že práve zamestnanci dokážu ovplyvniť mieru spokojnosti ich zákazníkov s dodanými produktmi či poskytnutými službami.

V oblasti interného marketingu a manažmentu ponúkame nasledujúce služby:

 • koučing
 • mystery koučing
 • personálny manažment a marketing
 • interná komunikácia
 • firemná kultúra